Mobil1 competitie – terms and conditions

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Mobil 1 “Racing Academy”-wedstrijd, die georganiseerd wordt op www.autoblog.nl.

DEELNAMEWIJZE
1. Informatie over de deelnamewijze en de prijzen maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Wie aan deze 2012 Mobil 1 “Racing Academy”-wedstrijd (hierna de “wedstrijd”) deelneemt, aanvaardt de
algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de website. In geval van tegenstrijdigheden gelden deze algemene voorwaarden.
2. Alleen burgers en legale inwoners (beide categorieën) die in de volgende landen verblijven, mogen deelnemen: België en Nederland (“de deelnemende landen”).
3. Alle legale inwoners van de deelnemende landen die 18 jaar of ouder zijn op het moment van de inschrijving, mogen deelnemen, behalve waar dat verboden is. NEEM NIET DEEL ALS U OP HET MOMENT VAN DE DEELNAME NIET IN DE DEELNEMENDE LANDEN WOONT. Zijn uitgesloten van deelname of winst: werknemers, kaderleden en directeurs van Exxon Mobil Corporation (“ExxonMobil” of “Sponsor”) en moederbedrijven, filialen, dochterbedrijven, retailers, distributeurs, leveranciers, reclame- en promoagentschappen; andere personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, publicatie, verdeling of uitvoering van deze wedstrijden; de directe familieleden van die personen (echtgenoten, ouders, kinderen, broers of zussen, grootouders en diens echtgenoten of stiefouders, -kinderen en -broers en -zussen, ongeacht hun woonplaats). Ook wie in hetzelfde gezin van bovenvermelde personen woont en al dan niet verwant is, mag niet deelnemen en kan niet winnen. Elke werknemer of ambtenaar van een overheid, overheidsgerelateerde of overheidsbestuurde entiteit die een autoriteit uitoefent over Exxon Mobil Corporation of een van zijn filialen mag niet deelnemen en kan niet winnen.
4. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en over een geldig e-mailadres beschikken tijdens de duur van de actie. Er kan een leeftijdsbewijs gevraagd worden.
5. Deze wedstrijd loopt alleen op de website https://www.autoblog.nl. De wedstrijd begint op dinsdag 23 oktober 2012 om 10:00:00 CET en eindigt op dinsdag 6 november 2012 om 17:00:00 CET (de “wedstrijdperiode”). De webservertijd geldt als officiële klok voor deze wedstrijd.
6. Tijdens de wedstrijdperiode moeten deelnemers hun e-mailadres ingeven op de spelpagina van de website en de instructies volgen om het online inschrijvingsformulier voor de wedstrijd te vervolledigen. Daarvoor moeten ze hun volledige naam, hun e-mailadres en het land (waar ze legaal verblijven), hun leeftijd en initialen opgeven. Als deelnemers die vereiste gegevens niet invullen, kunnen ze niet aan de wedstrijd deelnemen.
7. Eventuele verbindingskosten om naar de website te surfen, zijn voor rekening van de deelnemer en afhankelijk van de gebruikte internetprovider. Op een geautomatiseerde manier een deelname registreren is verboden en gebruik van toestellen die automatische deelnames registreren, leidt tot diskwalificatie. Deelnemers mogen niet met meerdere e-mailadressen deelnemen en mogen geen andere toestellen of omwegen gebruiken om zich meermaals te registreren of zich onder verschillende namen te registreren. Deelnemers mogen hun e-mailadres niet delen. Het is het volste recht van de
sponsor om deelnemers die met verschillende e-mailadressen deelnemen of een toestel of omweg gebruiken om meermaals deel te nemen, te diskwalificeren en eventueel gewonnen prijzen te annuleren. Bij onenigheid over wie een onlinedeelname indiende, is de enige echte deelnemer diegene waarvan de naam overeenstemt met de “bevoegde accounthouder” gelinkt aan het e-mailadres, conform de algemene voorwaarden. De bevoegde accounthouder is de natuurlijke persoon die eigenaar is van het e-mailadres zoals geregistreerd door de internet(toegangs)provider, de online serviceprovider of andere organisatie die e-mailadressen of het domein van het ingediende e-mailadres toekent. De sponsor controleert de ontvangst van deelnames niet. Deelnames die door een script, macro of met andere automatische of mechanische middelen gegenereerd worden en deelnames die op eender welke andere manier de deelnameprocedure ondermijnen, zijn ongeldig.
8. Een voorgaande deelname aan de ‘Mobil 1 Racing Academy’ sluit deelname aan de ‘Racing Academy’- wedstrijd NIET uit.
9. Slechts één deelnemer die na afloop de snelste wedstrijdtijd heeft behaald, wint de prijs (zie details hieronder).
10. Bij een gelijkspel wint de deelnemer wiens tijd het eerst in de database werd geregistreerd.
11. Een natuurlijk persoon kan maar één wedstrijd van de Mobil 1 Racing Academy winnen in de periode oktober en november 2012 in België en Nederland. Als een deelnemer meermaals een Mobil 1 Racing Academy-wedstrijd op verschillende websites wint in de periode oktober en november 2012 in België en Nederland, is hij/zij enkel de winnaar van de wedstrijd waarvoor zijn/haar beste tijd het eerst werd geregistreerd. De volgende natuurlijke persoon op de ranglijst is dan winnaar van de wedstrijd.
12. De organisatie is niet aansprakelijk voor deelnames die niet ontvangen werden voor de bovenstaande afsluitdatum. Bewijs van onlineregistratie is geen bewijs van ontvangst. Onvolledige of incorrecte deelnames zijn ongeldig.
13. Wie deelneemt, aanvaardt dat de algemene voorwaarden definitief en bindend zijn.
14. Deze algemene voorwaarden kunnen op eender welk moment geraadpleegd worden op www.autoblog.nl.

PRIJZEN
15. De wedstrijdprijs bestaat uit 1 iPad 2 Wi-Fi 16 GB.
16. De prijs wordt niet in cash of krediet uitbetaald. Als de prijs om een of andere reden niet beschikbaar is, behoudt ExxonMobil zich het recht voor om een vervangende prijs met equivalente waarde aan te bieden. De prijs is niet overdraagbaar.
17. De winnaar moet mogelijk zonder extra compensatie deelnemen aan bijbehorende reclameactiviteiten.
18. In de hoogste wettelijk toegelaten mate is ExxonMobil niet aansprakelijk voor incidenten, letsels of ongevallen die voortvloeien uit de toekenning van de prijs in deze actie.
19. De beslissing van ExxonMobil met betrekking tot een ontvangen vraag of betwisting is finaal en de organisatie zal er niet verder over corresponderen.

BEKENDMAKING VAN DE WINNAAR
20. Op het einde van de wedstrijdperiode wordt de winnaar per e-mail gecontacteerd binnen de zeven (7) dagen na afloop van de wedstrijd. Hierbij dient de winnaar binnen 14 dagen zijn postadres mee te delen waarnaar de prijs dient gestuurd te worden. De deelnemer moet de sponsor op de hoogte brengen als zijn contactgegevens tijdens de wedstrijdperiode gewijzigd zijn.
21. De prijs wordt aangetekend verzonden binnen de 30 dagen na ontvangst van het volledige postadres van de winnaar. Als het volledige en huidige postadres niet binnen de veertien (14) dagen na kennisgeving aan de winnaar ter beschikking wordt gesteld of als een prijs teruggestuurd wordt wegens niet leverbaar, wordt de prijs als ongewenst beschouwd en terugbezorgd aan ExxonMobil.
22. Niet-geslaagde deelnemers worden niet op de hoogte gebracht.

DEFINITIEVE VOORWAARDEN
23. Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan deelnemers akkoord (a) met het feit dat deze algemene voorwaarden bindend zijn en dat beslissingen van de sponsor definitief en bindend zijn op elk vlak; (b) met de gebruiksvoorwaarden van het spel; en (c) met het feit dat de sponsor en zijn vertegenwoordigers hun namen, steden, staten en landen waar ze verblijven en hun voorkeuren nu of in de toekomst gebruiken voor reclame- en promodoeleinden in eender welke media, zonder extra compensatie, kennisgeving of toelating, tenzij dat door de wet verboden is.
24. Door aan de wedstrijd deel te nemen stellen deelnemers ExxonMobil, Vodafone McLaren Mercedes; Stewart-Haas Racing; hun moederbedrijven, filialen, dochterbedrijven, retailers, distributeurs, leveranciers, reclame- en promoagentschappen; andere personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, publicatie, verdeling of uitvoering van deze wedstrijd; en de directeurs, kaderleden, tussenpersonen en medewerkers van voorgaande (algemeen, de “vrijgestelde partijen”) vrij van eender welke aansprakelijkheid, claims, verliezen en schade van eender welke aard die voortvloeien uit of gelinkt zijn aan de deelname aan de wedstrijd en de aanvaarding, het gebruik, het oneigenlijk gebruik of het bezit van de prijs. De vrijgestelde partijen zijn niet aansprakelijk bij fouten, verzuim, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging van de werking of verzending, faling van communicatiewegen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijzigingen van deelnames en behoudt zich het recht voor om elke mogelijke actie te ondernemen. Als om een of andere reden de wedstrijd niet verloopt zoals gepland, onder andere door sabotage, onbevoegde interventie, fraude, technisch falen van de wedstrijd of door andere oorzaken waarover de sponsor geen controle heeft en die de administratieve veiligheid, rechtvaardigheid, integriteit of het correcte verloop van de wedstrijd in het gedrang brengen, behoudt de sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk individu te diskwalificeren die de deelnameprocedure saboteert, elke mogelijke actie te ondernemen en de wedstrijd te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten.
25. De persoonlijke gegevens die deelnemers ingeven, worden door ExxonMobil gebruikt en mogen vrijgegeven worden aan zijn agentschappen voor het goede verloop van de wedstrijd. Surf voor meer informatie over ExxonMobils privacybeleid naar ExxonMobils privacyverklaring op www.exxonmobil.com.
26. ExxonMobil behoudt zich het recht voor om de actie op eender welk moment te annuleren of te wijzigen bij omstandigheden buiten de controle van de organisatie, als de organisatie dat nodig acht.
Voor alle duidelijkheid geeft annulering, beëindiging of opschorting van deze actie door ExxonMobil deelnemers geen recht op een claim of compensatie van ExxonMobil voor verlies of schade geleden of opgelopen als direct of indirect gevolg van de annulering, beëindiging of opschorting.

SPONSOR
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, afdeling van ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA, Hermeslaan 2, 1831 Machelen, Belgium.

©2012 Exxon Mobil Corporation. Alle gebruikte handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van een van zijn dochterbedrijven, tenzij anders vermeld. Alle andere gebruikte merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaar(s). Exxon Mobil Corporation heeft meerdere filialen die de naam ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil gebruiken. Niets in deze tekst of met betrekking tot de wedstrijd maakt het gescheiden karakter van de lokale entiteiten ongedaan.